Strategisk planlegging

Et doktorgradsarbeid starter ofte med en gjennomgang av litteratur knyttet til det fagområdet (fenomenet) som man ønsker å utforske. Jeg startet litteraturgjennomgangen ved å gjennomføre et litteratursøk i søketjenestene Oria, Google Scholar og Education Resources Information Center (ERIC) med fokus på "Ledelse i offentlig sektor". Gjennomgangen av litteraturen har hatt til hensikt å gi kunnskap om fagområdet og få en oversikt over evt. kunnskapshull og mangler innenfor forskningsfeltet.

I søket dukket det opp mange interessante forskningsartikler. Artikkelen "Strategic Planning in the Malawi Public Senctor: Potential Tool for Progress or Regression?" publisert av H.M Kayuni i 2016, gav nye refleksjoner knyttet til strategisk planlegging og strategiske planer i offentlig sektor.

 

I artikkelen peker Kayuni blant annet på fire tilnærminger til strategisk planlegging. For det første kan strategisk planlegging i offentlig sektor være et ritual for å møte forventninger og krav fra andre, for eksempel politikere eller andre interessegrupper. Forventningene og kravene blir omarbeidet og formulert i en skriftlig plan, uten å ha fokus på hvordan organisasjonen skal gjennomføre implementeringsprosessen. For det andre kan strategisk planlegging foregå som en beslutningsprosess hvor hovedmålet er å lage en strategisk plan for å møte utfordringer som organisasjonen må løse, uten å ta hensyn til påvirkning fra eller samhandling mellom politiske, sosiale og/eller tekniske systemer i organisasjonen. Den tredje tilnærmingsmåten beskiver strategisk planlegging som en konsensus-prosess for å identifisere strategier som "store" maktinnehavere i organisasjonen kan enes om, uten å ta hensyn til offentligheten og deres behov for offentlig tjenester. Den siste tilnærmingen peker på strategisk planlegging som organisasjonslæring hvor utarbeidelse av strategiske planer tar utgangspunkt i organisasjonens nåsituasjon, det ønskede fremtidsbildet og kunnskaputvikling for å nå organisasjonens mål og visjoner.

 

Og hvis du, som meg, stopper opp og tenker på:

Hvilken, eller hvilke, av tilnærmingene passer best som beskrivelse på strategisk planlegging i din organisasjon? 

 

Hva er en offentlig sektor-ph.d?

Er du ansatt i en virksomhet i offentlig sektor og har lyst til å ta en doktorgrad?

Eller er du arbeidsgiver og har en ansatt som er klar for en faglig utfordring?

Da kan du og din virksomhet søke om støtte fra Forskningsrådet til å gjennomføre en doktorgrad. Ordningens overordnede målsetting er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

 

Vilkår for ordningen

Doktorgradsarbeidet skal være relevant for virksomhetens arbeidsområde og langsiktige kompetansebehov, og skal gjennomføres over tre eller fire år. Støtten fra Forskningsrådet skal bidra til å dekke kostander som kandidatens lønn- og personalkostander, kostnader til faglige veiledere, innkjøp av litteratur, konferansereiser ect.

 

Faglig tilknytning til en gradsgivende utdanningsinstitusjon

Ordningen stiller krav om opptak til et doktorgradsprogram. Kandidaten må derfor utarbeide en søknad til den utdanningsinstitusjonen, som man ønker å ha en faglig tilknytning til, samtidig som søknaden til forskningsrådet utarbeides.

 

Hvorfor bør du og din virksomhet velge en offentlig sektor- ph.d?

Kunnskap er viktig for offentlig sektor og den enkelte arbeidsplass. Ordningen gir mulighet for å spisse forskerkompetansen og bidrar til at offentlig sektor og den enkelte arbeidsplass beholder og utvikler kompetent arbeidskraft.

Kandidaten får anledning til å ta en doktorgrad samtidig som man fordyper seg i et faglig relevant tema fra egen arbeidshverdag og opprettholder arbeidsforholdet til virksomheten. Kandidaten beholder sin lønn gjennom hele perioden og virksomheten mottar støtte til kandidatens lønn fra Forskningsrådet. Samarbeid med utdanningsinstitusjonen sikrer god faglig kvalitet på arbeidet!

 

Spennende? Ta en kikk på: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398

 

På veien mot en doktorgrad...

Her kan du følge mitt doktorgradsarbeid som startet i august 2018 og som skal være ferdig i juli 2022.

 

Gjennom forskningsarbeidet skal jeg undersøke hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer i en fylkeskommune beskriver sin kompetanse knyttet til ledelse og implementering av strategiske planer. På bloggen vil du finne faglige innlegg knyttet til ledelse innenfor offentlig sektor.

 

Jeg som skriver bloggen heter Anne Gry Fadum Carlsen og er ansatt i Vestfold fylkeskommune. I samarbeid med arbeidsgiver har jeg søkt Norges forskningsråd om midler til en offentlig Ph.D. Forskningsrådet innvilget søknaden og doktorgradsarbeidet er i gang. Jeg håper du vil følge meg på veien....

Hvorfor et doktorgradsarbeid?

Endringshastigheten i samfunnet skaper nye sosiale betingelser for hvordan offentlig sektor fungerer og hvordan den ledes, og modernisering av sektoren har fått betydelig plass på den politiske dagsorden. Det stilles krav om rask omstillingsevne, koordinering og samordning av oppgaver, og samhandling på tvers av sektorer for å løse komplekse utfordringer. Organisasjonens kultur innenfor ledelse med sine grunnleggende forståelsesrammer, verdier og normer, blir utfordret og stadig mer kompleks. For å lykkes som leder i et samfunn i stadig endring, fordrer dette trolig andre lederegenskaper enn tidligere, og aktualiserer ledelse som tema i dette forskningsarbeidet.

 

I studien skal jeg utforske hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer beskriver sin kompetanse knyttet til ledelse og implementering av strategiske planer. Formålet er å dokumentere, analysere og tolke ledernes beskrivelse. Forskningsarbeidet gir mulighet til å studere ledelse innenfor ulike sektorer i en fylkeskommune og forventes å gi betydelig bidrag til økt kunnskap om strategisk ledelse i offentlig sektor. Resultater fra studien vil gi viktig kunnskap om strategisk ledelse i skolen og skoleleders mulighet for å styrke elevenes læring.